zhetpro

zhetpro

กราฟิกดีไซน์ - วีดีโอ - ภาพประกอบ - อนิเมชั่น - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - การถ่ายภาพ - งานเขียนบท

banda aceh, อินโดนีเซีย

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

16,010

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 2

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 5

การประกวดที่เข้าร่วม: 97

คำตอบที่ได้รับการตอบรับ: 6

คำถามที่ตอบแล้ว: 7

  • การประกวดที่ชนะ (2)
  • เข้าร่วมแล้ว (5)
  • ไม่แสดงแบรนด์
  • Honda
  • ไม่แสดงแบรนด์
  • ไม่แสดงแบรนด์
  • ไม่แสดงแบรนด์
  • Honda
  • ไม่แสดงแบรนด์

from imagination to masterpiece, thats my company's motto

สมาชิกตั้งแต่ 2011