youngfilmmakers

youngfilmmakers

วีดีโอ - ภาพประกอบ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - การถ่ายภาพ - งานเขียนบท

Berlin, เยอรมนี

27 ปี

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

0

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 1

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 3

การประกวดที่เข้าร่วม: 43

คำตอบที่ได้รับการตอบรับ: 1

คำถามที่ตอบแล้ว: 1

  • การประกวดที่ชนะ (1)
  • เข้าร่วมแล้ว (3)
  • Microsoft
  • eYeka
  • ไม่แสดงแบรนด์
  • Microsoft

The 'youngfilmmakers' consists of 3 students with a passion for film.

Camera/Editor:Paul Frauscher
Director:Thuy Trang Nguyen
Script:Mandy Berndt

สมาชิกตั้งแต่ 2011