rocksolid648

rocksolid648

กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - การถ่ายภาพ - งานเขียนบท

Lagos, ไนจีเรีย

37 ปี

School of Art Design and Printing-Yaba College of Technology

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

14,580

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 3

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 5

การประกวดที่เข้าร่วม: 11

  • การประกวดที่ชนะ (3)
  • เข้าร่วมแล้ว (5)
  • Aussie
  • ไม่แสดงแบรนด์
  • Ribena
  • Aussie
  • ไม่แสดงแบรนด์
  • Ribena
  • Vicks
  • Duracell

Creating to make the world an easier happier place to live in.

สมาชิกตั้งแต่ 2016