mchristie

mchristie

วีดีโอ

สหรัฐอเมริกา

41 ปี

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

60

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 1

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 4

การประกวดที่เข้าร่วม: 36

  • การประกวดที่ชนะ (1)
  • เข้าร่วมแล้ว (4)
  • Danone
  • ไม่แสดงแบรนด์
  • Danone
  • ไม่แสดงแบรนด์
  • Nespresso
สมาชิกตั้งแต่ 2011