demonietto

demonietto

กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ - อนิเมชั่น - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - การถ่ายภาพ - งานเขียนบท

thessaloniki, กรีซ

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

55,410

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 4

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 16

การประกวดที่เข้าร่วม: 55

 • การประกวดที่ชนะ (3)
 • เข้าร่วมแล้ว (6)
 • Schweppes
 • eYeka
 • Dove
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Schweppes
 • Rich
 • eYeka
 • Dove
 • ไม่แสดงแบรนด์

Art Director / Graphic Designer / Illustrator

สมาชิกตั้งแต่ 2017