daflleje

daflleje

วีดีโอ

Eugene, สหรัฐอเมริกา

9 ปี

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

0

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 6

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 18

การประกวดที่เข้าร่วม: 34

 • การประกวดที่ชนะ (4)
 • เข้าร่วมแล้ว (11)
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Microsoft
 • Cold Stone Creamery
 • Post It
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Omo
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Milo
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Microsoft
 • Cold Stone Creamery
สมาชิกตั้งแต่ 2011