Yuki-to

Yuki-to

กราฟิกดีไซน์ - วีดีโอ - ภาพประกอบ - อนิเมชั่น - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - การถ่ายภาพ - งานเขียนบท

Sofia, บัลแกเรีย

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

8,080

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 39

การประกวดที่เข้าร่วม: 24

 • เข้าร่วมแล้ว (10)
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Nespresso
 • Carlsberg
 • Clear
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Nestle Confectionary
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์

I am passionate about creativity!

สมาชิกตั้งแต่ 2016