Winia

Winia

กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ - การถ่ายภาพ

Москва, รัสเซีย

34 ปี

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

2,010

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

จำนวนรางวัลที่ชนะ: 1

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 5

การประกวดที่เข้าร่วม: 5

คำตอบที่ได้รับการตอบรับ: 5

คำถามที่ตอบแล้ว: 5

  • การประกวดที่ชนะ (1)
  • เข้าร่วมแล้ว (4)
  • eYeka
  • eYeka
  • Yves Rocher
  • Activia
  • INTEL
สมาชิกตั้งแต่ 2012