Sergey_Nep

Sergey_Nep

กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - การถ่ายภาพ - งานเขียนบท

Zhitomir, ยูเครน

29 ปี

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

0

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

ชิ้นงานที่ได้รับการตอบรับ: 42

การประกวดที่เข้าร่วม: 50

คำตอบที่ได้รับการตอบรับ: 5

คำถามที่ตอบแล้ว: 5

 • เข้าร่วมแล้ว (17)
 • Kinder Bueno
 • Gallo
 • Coca-Cola
 • Casino Partouche
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Pringles
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • SK-II
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Mexx Fragrances
 • SK-II
 • Pringles
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • ไม่แสดงแบรนด์
 • Dutch Lady
 • Fitness

Creative Writing
Graphic Design
Illustration
Photography

สมาชิกตั้งแต่ 2013