Bianca_Quinto

Bianca_Quinto

งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - งานเขียนบท

Itapecerica da Serra- São Paulo, บราซิล

27 ปี

คะแนนความคิดสร้างสรรค์:

2,540

ไม่อยู่ในกระดานผู้นำ

การประกวดที่เข้าร่วม: 4

Gosto de escrever roteiros.

สมาชิกตั้งแต่ 2019