Yili Cool Factory Popsicle Innovation

2,500 € งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - ภาพประกอบ

Express
Yili Cool Factory Popsicle Innovation
394ผู้ท้าทาย
56ผู้เข้าร่วม
115ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
82ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Yili Pro-Kido Packaging

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

Yili Pro-Kido Packaging
395ผู้ท้าทาย
63ผู้เข้าร่วม
111ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
47ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Yili Xinhuo

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

Yili Xinhuo
394ผู้ท้าทาย
49ผู้เข้าร่วม
95ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
40ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

แบรนด์ส่วนหนึ่งของ Yili