Barilla – Roger Federer “Masters of Pasta”

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

Barilla – Roger Federer “Masters of Pasta”
670ผู้ท้าทาย
121ผู้เข้าร่วม
302ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
91ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

แบรนด์ส่วนหนึ่งของ Barilla