Future of Work #2 - New Ways of Working

1,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

#FutureOfWork Flash
Future of Work #2 - New Ways of Working
279ผู้ท้าทาย
53ผู้เข้าร่วม
71ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
47ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Future of Work #1 - Meaningful Workplace

1,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

#FutureOfWork Flash
Future of Work #1 - Meaningful Workplace
288ผู้ท้าทาย
58ผู้เข้าร่วม
90ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
68ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว