Nudge men to change their blades more often

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

#MenGrooming Express
Nudge men to change their blades more often
323ผู้ท้าทาย
88ผู้เข้าร่วม
240ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
85ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Good reasons to Shave!

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

#MenGrooming Express
Good reasons to Shave!
342ผู้ท้าทาย
94ผู้เข้าร่วม
207ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
66ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Reignite Shaving

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

#MenGrooming Express
Reignite Shaving
313ผู้ท้าทาย
71ผู้เข้าร่วม
169ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
43ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว