“Butterfinger Challenge 2020”

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Express
“Butterfinger Challenge 2020”
476ผู้ท้าทาย
93ผู้เข้าร่วม
135ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
86ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Butterfinger คือแบรนด์ขององค์กร Ferrero