Dugro - Leading Healthy Children to Success

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Dugro - Leading Healthy Children to Success
505ผู้ท้าทาย
100ผู้เข้าร่วม
309ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
42ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Dugro - No Label For Kids

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Dugro - No Label For Kids
294ผู้ท้าทาย
61ผู้เข้าร่วม
149ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
61ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Dugro คือแบรนด์ขององค์กร Danone