Yili Cool Factory Popsicle Innovation

2,500 € งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - ภาพประกอบ

Express
Yili Cool Factory Popsicle Innovation
394ผู้ท้าทาย
56ผู้เข้าร่วม
115ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
82ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Cool Factory คือแบรนด์ขององค์กร Yili