New Fanta drink

2,500 € งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
New Fanta drink
576ผู้ท้าทาย
95ผู้เข้าร่วม
162ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
112ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Fanta คือแบรนด์ขององค์กร Coca-cola