Stay playful with Fanta!

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Stay playful with Fanta!
Upload

Come up with a communication idea that fits with the Fanta vision and spreads its playful spirit to the youth!

New Fanta drink

2,500 € งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
New Fanta drink
576ผู้ท้าทาย
95ผู้เข้าร่วม
162ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
112ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Fanta คือแบรนด์ขององค์กร Coca-cola