7-Eleven: a unique shopping experience!

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

7-Eleven: a unique shopping experience!
369ผู้ท้าทาย
79ผู้เข้าร่วม
142ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
125ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

7-Eleven: a cold drink at every visit!

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

7-Eleven: a cold drink at every visit!
486ผู้ท้าทาย
99ผู้เข้าร่วม
169ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
116ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

7 ELEVEN คือแบรนด์ขององค์กร 7 eleven